نظافت راه پله

نظافت جداگانه راه پله ها، آسانسور و پارکینگ

نظافت4 ساعت8 ساعتهر یک ساعت اضافه
نظافتچی آقا70,000 تومان120,000 تومان15,000 تومان
نظافتچی خانم80,000 تومان130,000 تومان17,000 تومان